§

Hva regnes som innmark?

Alt innenfor riksgrensen

Hustomt, gårdsplass, dyrket mark, engslått og kulturbeite med mer

Skog